ชุดแต่งกายนักเรียน

                                     

       เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3                       เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


          
                                           
        
เครื่องแบบชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3     เครื่องแบบชุดลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


                                           

               เครื่องแบบชุดพละ  ชาย - หญิง                                          เครื่องแบบชุดพื้นเมือง  ชาย - หญิง 

Comments