นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบาย

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ ได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อเป็นทิศทางใน

การพัฒนาองค์กร สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข  จึงได้กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ  ดังนี้

 วิสัยทัศน์( Vision )

       โรงเรียนบ้านตาดซ้อ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี

คนเก่ง อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  มีคุณธรรม ดำรงตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม

 พันธกิจ(Mission)

๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

          ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

              ที่หลากหลายด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่สากล

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๔. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยตามหลักปรัชญา

               ของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕. พัฒนาระบบบริการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

          ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

Comments