ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาดซ้อ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๕  ถนนนาบอน สงเปือย  ตำบลเขาแก้ว  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ ๔๒๑๑๐  โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๗๐๑๔๖  โทรสาร ๐๔๒-๘๗๐๑๔๖  E-mail  thadsho  shaiyo .com Website  thadsho.net และ  krubue.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ 

          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านตาดซ้อ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖  บ้านตาดซ้อ  ตำบลเขาแก้ว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงคาน ระยะทาง  ๑๙  กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ระยะทาง  ๓๘  กิโลเมตร  ขนาดพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด ๙ ตารางกิโลเมตร โรงเรียนบ้านตาดซ้อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๔๘๓  มีพื้นที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โดยนายอำเภอเชียงคานในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา  ในระยะเริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนักเรียนทั้งหมด ๓๑ คน  เป็นนักเรียนชาย ๑๕ คน  นักเรียนหญิง ๑๖  คน  มีครู  ๒  คน โดยนายโสมดี  พิมพามาเป็นครูใหญ่

          เดิมโรงเรียนใช้ประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการต่อมาใน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้เจ้าหน้าที่การศึกษาของภาคการศึกษาจัดทำประมวลการสอนตั้งแต่ ป. ๑-๗ ใช้เอง ดังนั้นโรงเรียนจึงเปลี่ยนมาใช้ประมวลการสอนของภาคการศึกษา ๙ ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๐๔

          วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๙  ทางราชการโอนโรงเรียนประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ซ  ขนาด  ๒  ห้องเรียน บ้านพักครู  ๑  หลัง ในวงเงินรวม ๔๕,๐๐๐  บาทปี  พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ซ  ขนาด  ๓ ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครู  ๑ หลังในวงเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ เปิดการสอนถึงชั้น ป. ๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๒๑ มีครูทำการสอน ๖  คนและปี พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และสร้างเสาธง รวมงบบริจาค จำนวน ๑๐,๕๐๐  บาท ในปี  ๒๕๓๔ นี้เริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษา  ๒๕๒๑(ฉบับปรับปรุง  ๒๕๓๓) 

ในด้านการบริการทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาดซ้อมีเขตบริการรับผิดชอบ ๒ หมู่บ้าน  คือ  บ้านตาดซ้อ หมู่ที่ ๖ และบ้านเขาแก้ว  หมู่ที่  ๗ ในด้านการจัดการเรียนการสอน  เปิดสอน  ๒ ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล ๑,๒  และระดับชั้นประถมศึกษา ๑-๖

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาดซ้อมี มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  76 คน  ชาย 41  คน  หญิง 35  คน  ข้าราชการครู  6  คน ชาย  4  คน  หญิง  2 คน นักการภารโรง  1  คน

ċ
schooldata-view.htm
(61k)
โรงเรียนบ้านตาดซ้อ อำเภอเชียงคาน,
6 ก.พ. 2559 21:55
Comments