วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงงเรียนบ้านตาดซ้อ
                                     วิสัยทัศน์ 
                โรงเรียนมุ่งพัฒนา  ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ปลูกฝังคุณธรรม
           นำประชาธิปไตย สีบสานภูมิปัญาท้องถิ่น ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพัฒนา
จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดารเรียนการสอน น้อมนำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงComments